2015 Yılı Ticari Defterlerin Tasdik İşlemleri

Aralık 29, 2014 | kategoriler: 2014 Sirküler, Duyurular, Haberler, Sirküler | gönderen
  1. 2015 YILI TASDİK ETTİRİLECEK TİCARİ DEFTERLER

 

Bilindiği üzere:

Ticari defterlerin ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği,

- Vergi Usul Kanunu ve

- Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir.

VUK Md. 182, 193 ve 210’uncu maddelerine göre;

a)Bilanço esasına göre tutulması zorunlu defterler

1) Yevmiye Defteri

2) Defteri Kebir

3) Envanter Defteri

b)İşletme Hesabı esasına göre tutulması zorunlu defterler

1)İşletme hesabı defteri

c)Serbest Meslek Erbabı

1)Serbest Meslek Kazanç defteri

VUK MD. 220 ye göre, Tutulması zorunlu defterler olup, Vergi Usul Kanunu’nun 220’nci maddesinde, Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, İşletme Hesabı Defteri ve Serbest Meslek Kazanç Defteri tasdiki zorunlu defterler olarak sayılmıştır.

TTK ile tutulması zorunlu defterler ve tasdikleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

TTK 64. Maddesine göre tasdike konu defterler;

1) Yevmiye Defteri

2) Defteri Kebir

3) Envanter Defteri

4) Pay Defteri

5) Anonim Şirketler İçin Yönetim Kurulu Karar Defteri / Limited Şirketler İçin Müdürler Kurulu Karar Defteri

6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri ‘dir.

TTK 64. maddesi gereği yukarıda belirtilen defterler tasdike tabidir.

Bu defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin her yıl açılış onaylarının kullanılmaya başlamadan önceki ayda; yani Aralık ayının sonuna kadar yaptırılması zorunludur.

Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dâhil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır.

 

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Ayrıca, damga vergisi yönünden “sürekli mükellefiyet” tesis ettirilen kişi ve kurumlar; Damga Vergisi Defteri tutmak ve kullanmaya başlanmadan önce tasdik ettirmek zorundadırlar.

Sonuç olarak;

Yukarıda belirtilen açılış onayına tabi defterlerin 31.12.2014 tarihine kadar açılış tasdiklerinin yaptırılması gerekmektedir. Bilindiği üzere bazı mükelleflere Elektronik Defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir Elektronik ortamda tutulacak defterler olup, bu defterlerin elektronik defter beratının alınması açılış onayı yerine geçecektir.

Bu iki defter haricinde diğer defterler için açılış tasdiklerinin yaptırılması gerekmektedir.

Defterlerini yenilemek yerine ertesi yılda da kullanmak isteyenler, ilgili hesap döneminin ilk ayı Ocak ayı içerisinde defter tasdiklerini yaptırmak zorundadırlar.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 16. Maddesinde Yönetim Kurulu Karar Defteri, Yevmiye Defteri, Envanter Defteri ve Defteri Kebir’in yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde onay yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebileceği açıklanmıştır. Onay yenileme yapılması halinde Kapanış onayına tabi olan Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterlerinde son kaydın altına yazılacak “Görülmüştür” ibaresinin yanında onay yenileme kısmında tebliğ’de belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur.

Ayrıca;

Yevmiye defterinin kapanış onayının Haziran sonuna kadar, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Limited Şirketler için Müdürler Kurulu Karar Defteri tutulması halinde kapanış onayının ise Ocak sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir. Elektronik Defter tutan mükelleflerin Yevmiye Defterinin son ayına ait elektronik defter beratının kapanış onayı yerine geçecektir.

Ticaret kanununun 562/1-c maddesi hükmü gereği yukarıda belirtilen gerekli onayları yaptırmayanların 4.934,00 T.L. idari para cezası ile cezalandırılacağı da unutulmamalıdır.

 

  1. E-DEFTER AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKİ

 

Elektronik Defter (e-defter) tutma zorunluluğu olanlar, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer.

2 seri no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile;

“- Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar.

- Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar

- İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur” denmiştir.

Dolayısı ile 2015 yılı e-defterlerinin açılış tasdik tarihi için son gün, açılış ve kapanış beratları için tanınan süreler dikkate alındığında (Ocak 2015 defteri için beratın alınması için 3 aylık süre dikkate alındığında) 30 Nisan 2015 tarihidir.

e-defter kullanıcıları için kapanış tasdiki son günü ise, yukarıdaki açıklamalara paralel olarak (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) 30 Nisan 2016 tarihidir.

  1. TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ :

19 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 13. maddesinin 1.fıkrasına göre; 2015 yılında kullanılacak olan ve Aralık 2014 sonuna kadar tasdik ettirilmesi gereken defterlerin Noterlerce tasdik edilmesi sırasında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ İSTENECEKTİR. Bu nedenle tasdik işlemi yapmadan önce tasdiknamenin alınması gerekir.

Saygılarımla…

 

 

 

Yazar Hakkında

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>